home


Jacek Kuczowic
publikacje

 1. B. Jabłoński, J. Kuczowic: Identification and analysis of financial determinants of the dividend policy of companies quoted on Warsaw Stock Exchange in 2002-2013, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, Vol. 50, nr 3. Lublin 2016.
 2. B. Jabłoński, J. Kuczowic: Makroekonomiczne determinanty polityki dywidend. W: Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Nr 298, Katowice 2016.
 3. J. Kuczowic: Kategoria wartości biznesu zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. W: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Rynek kapitałowy i zarządzania wartością. Red. D. Zarzecki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 1/2016 (79). Szczecin 2016.
 4. B. Jabłoński, J. Kuczowic: Microeconomic and macroeconomic determinants of the divifend policy in companies quoted at warsaw Stock Exchange – reasearch results. W: Ecnonomisc and Law, Vol. 14, No. 4/2015, Toruń 2015.
 5. B. Jabłoński, J. Kuczowic: Strategies of Dividend Policy of the Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. W: Folia Oeconomica Stetinensia 15 (23) 2015/1. Szczecin 2015.
 6. B. Jabłoński, J. Kuczowic: Realizacja polityki dywidend w odniesieniu do informacji zamieszczonych w prospektach emisyjnych – wyniki badań. W: Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 59, (2) 2015, Poznań 2015.
 7. B. Jabłoński, J. Kuczowic: The Issue of Dividend Policies of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange - Results of the Research. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference, Brno : Masaryk University 2014.
 8. J. Kuczowic: Zmienne oblicza WACC [w:] Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. K. Marcinka. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, nr 177, Katowice 2014.
 9. B. Jabłoński, J. Kuczowic: Polityka dywidend w kontekście relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych - wyniki badań. [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. Red.: D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty naukowe nr 803, Szczecin 2014.
 10. J. Kuczowic: Kreowanie wartości w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem - przyszłość, czy ślepa uliczka? [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. Red.: D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty naukowe nr 761, Szczecin 2013.
 11. J. Kuczowic, K. Kuczowic: Małe przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym – dziś i jutro. [w:] Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, nr 155. Red. K. Marcinek. Katowice 2013.
 12. J. Kuczowic: Zarządzanie wartością biznesu w działalności małego przedsiębiorstwa. [w:] Inwestycje i nieruchomości – wybrane zagadnienia. Red.: Krzysztof Marcinek. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, nr 104, Katowice 2012.
 13. J. Kuczowic, K. Kuczowic: Majątek trwały w procesie wyceny małego przedsiębiorstwa. [w:] Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych. Red. J. Szabłowski. WSFiZ, Białystok 2011.
 14. J. Kuczowic, K. Kuczowic: From the research on the usage of bank loans in investment activity financing by business entities in Poland in years 2005-2009. [w:] Financial management of firms and Financial Institutions. VSB-TU Ostrava, Ostrava 2011.
 15. J. Kuczowic: Zarządzanie przez wartość w małym przedsiębiorstwie – przyczynek do dyskusji. [w:] Efektywność. Wymiary, uwarunkowania, wyzwania. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wrocław – Łódź, 2010.
 16. J. Kuczowic, K. Kuczowic: Ryzyko finansowe w polskich przedsiębiorstwach. [w:] Ryzyko w działalności inwestycyjnej – aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2009.
 17. J. Kuczowic, K. Kuczowic: Zarządzanie wartością małego przedsiębiorstwa - przesłanki i możliwości. W: Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami. Red. J. Szabłowski. WSFiZ, Białystok 2009.
 18. J. Kuczowic, K. Kuczowic: Kapitał obcy w polskich przedsiębiorstwach. W: Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i rozwoju. Red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski. WSFiZ, Białystok 2008.
 19. J. Kuczowic, A. Kozłowski: Optymalizacja struktury kapitału w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie wartością organizacji. Red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski. WSFiZ, Białystok 2007.
 20. J. Kuczowic: Procesy decyzyjne w działalności inwestycyjnej małych przedsiębiorstw w Polsce. Wyniki badań empirycznych. W: Decyzje w działalności inwestycyjnej – uwarunkowania, metody, efekty. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2007.
 21. K. Kuczowic, J. Kuczowic, Z. Palica: Formy i instytucje wspierania działalności inwestycyjnej małych przedsiębiorstw w Austrii. W: Decyzje w działalności inwestycyjnej – uwarunkowania, metody, efekty. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2007.
 22. J. Kuczowic, M. Wilczek: Struktura pasywów a wartość rynkowa spółki. Próba podejścia badawczego. W: Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa – aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2006.
 23. J. Kuczowic: Źródła przedsiębiorczości – pochodzenie przedsiębiorców i przyczyny podejmowania działalności gospodarczej. W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe nr 427. Red. A. Bielawska. Uniwersytet Szczeciński, 2006.
 24. J. Kuczowic: Działalność inwestycyjna a bilansowa wartość przedsiębiorstwa. W: Wartość przedsiębiorstwa inwestującego. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2007.
 25. J. Kuczowic: Internet we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości (czy wójt nie lubi komputera?). W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Red. A. Bielawska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 26. J. Kuczowic: Fundusze poręczeniowe w systemie wspierania działalności inwestycyjnej małych przedsiębiorstw. W: Współczesne kierunki inwestowania – formy i efekty. Red. H. Henzel. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005.
 27. J.Kuczowic, K.Kuczowic, Z.Palica: Financování investiční činnosti hospodářských subjektů v Polsku. W: Evropské finanční systémy. Masarykova Univerzita v Brnĕ, Brno 2005.
 28. J.Kuczowic, K.Kuczowic: Investiční rozhodování v malých podnicích. [w:] Finanční řízení podniku a finančních institucí, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2005.
 29. J. Kuczowic: Internet w tworzeniu klimatu inwestycyjnego w gminie. W: Atrakcyjność inwestycyjna regionu. Red. A. Kopczuk, M. Proniewski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2005.
 30. J. Kuczowic: Intuicja w decyzjach inwestycyjnych małych przedsiębiorstw, czyli dlaczego w małych przedsiębiorstwach nie oblicza się IRR. W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Tom 1. Red. W. Pluta. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1042, Wrocław 2004.
 31. J. Kuczowic: Ocena wiarygodności kontrahenta w transakcjach małego przedsiębiorstwa. W: Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa – ocena i kształtowanie. Red. A. Kopczuk. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
 32. J. Kuczowic, K. Kuczowic: Finansowanie działalności inwestycyjnej w małych przedsiębiorstwach – wyniki badań. W: Inwestycje i nieruchomości. Teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Red. brak, Sopot 2004.
 33. J.Kuczowic, K.Kuczowic: Struktura źródeł finansowania działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2000-2002 W: Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym. Cz. 2. Źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka w polskim życiu gospodarczym. SGH, Warszawa 2004.
 34. J.Kuczowic: Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości przez samorządy gmin – wyniki badań. W: Prawno - ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości. Część druga. Pobudzanie małej i średniej przedsiębiorczości. SGH, Warszawa 2003.
 35. J. Kuczowic: Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości przez samorządy gmin. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2003, nr 5.
 36. J. Kuczowic: Postrzeganie kredytu bankowego przez drobnych przedsiębiorców. W: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Red. E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
 37. J. Kuczowic: Decyzje inwestycyjne drobnych przedsiębiorców w województwie śląskim. W: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2003.
 38. J. Kuczowic: Strategie inwestowania jako pochodne strategii rozwojowych przedsiębiorstwa. W: Studia Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 24. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2002.
 39. J. Kuczowic, K. Kuczowic: Skłonność do inwestowania małych przedsiębiorstw. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000, nr 3.
 40. J. Kuczowic, K. Kuczowic: Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w małych przedsiębiorstwach. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000, nr 4.
 41. J. Kuczowic, K. Kuczowic: Finansowanie działalności inwestycyjnej małych przedsiębiorstw. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000, nr 5.
 42. K. Kuczowic, J. Kuczowic: Organizacja instytucjonalnego otoczenia drobnej przedsiębiorczości w województwie śląskim. [w:] Zeszyty Naukowe Nr 3 (6). Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 1999.
 43. K. Kuczowic, J. Kuczowic: Źródła finansowania działalności inwestycyjnej małych przedsiębiorstw. [w:] Studia Ekonomiczne 1999, nr 6. AE Katowice 1999.
 44. J.Kuczowic, K.Kuczowic: Pojęcie małego przedsiębiorstwa – przyczynek do rozważań nad istotą drobnej przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe WSB w Dąbrowie Górniczej Nr 1(2). Dąbrowa Górnicza 1998.